Përmbajtje

22.05.2014   Dokumentacione dhe rregullore - Licencimi

UEFA licencimi i klubeve për sezonin 2014/2015

Në pajtueshmëri me tabelën kohore të procesit për licencim për garat e UEFA-së për sezonin 2014/2015, 9 (nëntë) klube dorëzuan aplikimin për marje të licencës, edhe atë:

07.05.2014   Dokumentacione dhe rregullore - Vendimet

V E N D I M E nga Komisioni Discpiplinor nga data 07.05.2014

V E N D I M E nga Komisioni Discpiplinor nga data 07.05.2014

Kalendar
Reprezentacioni A