Barazia sjell cilësi, FFM pjesë e Projektit Progress - ERASMUS + për barazi gjinore

Publikuar më 20 Април, 2022 Lajme, Barazi


Federata e Futbollit të Maqedonisë është partnere në projektin PROGRES ("Promovimi i barazisë gjinore në sport - PROGRES") i cili financohet nga Programi ERASMUS + Bashkimi Evropian. Projekti filloi në fillim të vitit 2021.

Qëllimi është promovimi i barazisë gjinore në sport, forcimi i kapaciteteve të organizatave sportive, mbështetja e përfshirjes sociale dhe mundësive të barabarta në sport, duke përfshirë aspektet gjinore në dokumentet dhe vendimet kryesore të federatave.

Projekti dhe aktivitetet e tij përmbajnë katër fusha që i referohen sa vijon:

Përcaktimi se ku jemi tani si organizatë sportive, ndërtimi i kapaciteteve organizative, ofrimi i metodologjive dhe mjeteve që mund të përdoren nga organizatat sportive dhe promovimi i mundësive të barabarta gjinore dhe përfshirja sociale në sport.

PROGRESS Projekti është një bashkëpunim i frytshëm ndërmjet partnerëve të mëposhtëm:

- Federata e Futbollit të Maltës,

- Federata e Futbollit të Norvegjisë,

- Federata e Futbollit të Maqedonisë,

- TREK Development-Greqi, Shoqata Evropiane e Sporteve Universitare (EUSA) - Slloveni,

- Universiteti i Modenës dhe Reggio Emilia-Itali

- Qendra FILIA - Rumani.

Projekti filloi me një hulumtim të kryer nga një ekip norvegjez i punësuar nga Federata Norvegjeze e Futbollit.

Në hulumtim nga Maqedonia, përveç Federatës së Futbollit të Maqedonisë, morën pjesë edhe Federata e Basketbollit të Maqedonisë dhe Federata Atletikës së Maqedonisë.

Nga vendet e tjera partnere, në projekt morën pjesë edhe 22 federata të tjera sportive.

Rezultatet përmbledhëse të këtij hulumtimi shpjegojnë pabarazitë gjinore në sport. Rezultatet nxjerrin në pah dallime të rëndësishme gjinore dhe theksojnë se sporti, veçanërisht futbolli, është një fushë e dominuar nga meshkujt.

Në Federatën Norvegjeze të Futbollit mund të flasim për barazi gjinore për sa i përket pjesëmarrjes dhe administrimit, ndërsa në anën e kundërt është Federata Greke e Futbollit në të cilën 97% e punonjësve janë meshkuj.

Në përgjithësi, burrat që punojnë në federata dhe mbajnë poste të larta kanë të ardhura mesatare më të larta se gratë.

Nga 25 federatat sportive që morën pjesë në anketë, vetëm gjashtë federata kanë rregullore dhe plane strategjike që promovojnë barazinë gjinore.

Raportin e plotë mund ta shihni në linkun e mëposhtëm:

https://progresproject.eu/intellectual-outputs/

Faqja ku mund të ndiqni projektin Progres është si më poshtë:

https://progresproject.eu/about/

Fazat e ardhshme të projektit janë përcaktimi i nevojave të punonjësve në federatat sportive, çfarë lloj trajnimi kanë nevojë për barazinë gjinore dhe kryerja e trajnimeve për temat e identifikuara. Kjo pjesë e projektit do të udhëhiqet nga Universiteti i Italisë, i cili është partner në projekt - University of Modena dhe Reggio Emilia Italy.

Diversiteti lind cilësinë!

Organizatat me një përfaqësim të lartë të grave në pozita drejtuese performojnë më mirë se ato pa përfaqësuese femra.

Barazia gjinore është e mirë për federatat sportive, por edhe për burrat që punojnë në të!
   
   
Aktuale
Kalendar
Reprezentacioni A